-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۷, جمعه

قسمت دوم اتهامات سکسی دکترفضلی را نشر می شود


ابتکار تهیه فاز دوم اتهامات جنسی علیه ارگ در دست گروپ حنیف اتمر است. خبر رسیده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که تیم محمد حنیف اتمر احتمالاً درصدد تهیۀ قسمت دوم سریال اتهامات سکسی علیه دکترفضلی مشاور خاص رئیس جمهورغنی است. درخبرآمده است که تولید بخش دوم سریال سکسی، عمیقاً جنبه انتخاباتی داشته و این تیم کار مستند سازی های خود را شروع کرده است.

تیم دکترعبدالله که ظرف چهار سال اخیر&در هیچ موردی با جماعت معترضان سیاسی و مخالفان دکترغنی همسویی و همیاری نشان نمی داد و خودش را بخشی از دولت جا می زد، از پرده برداری قسمت اول سریال اتهامات سکسی علیه تیم دکترغنی، ( به زغم خودشان) استفادۀ بهینه انتخاباتی کردند؛ اما این آلوده کاری هیچ سود انتخاباتی برای مشارالیه نخواهد داشت. زیرا مردم دکترعبدالله را چهرۀ دوم دکترغنی می دانند.
ارسال کنندۀ خبر می افزاید که هرگاه یک گوشۀ دیگری ازین ماجرا بالا زده شود، سقوط انتخاباتی خونتای ارگ پر رنگ تر شده و هرگز مدیریت نخواهد شد.