-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۶, پنجشنبه

شاه امان الله ثروتمند ترین شاه تبعیدی در ایتالیا بود

تاریخ غبار و تواریخ نوشته شده از سوی انجمن تاریخ در دوره استیلای نادری اکثراً آغشته به سم مسکوت یا جعالی عمدی اند.
یک فیلم مستند از سال های زنده گی شاه امان الله در محیط تبعید تحت عنوان ( پانزده سال انزوا و فقر برای شاه امان الله) از تلویزیون طلوع پخش شده است. 

این که شادروان شاه امان الله درمقایسه با قدرت مندان تک قومی، خوش نیت ترین زمامدار خاندانی در تاریخ افغانستان به شمار می رود؛ کمتر می توان تردید داشت. او بهشت آینده افغانستان را در رؤیای خود می پرورید؛ اما این فیلم مستند دررابطه به برهنه کردن فقر و مسکنت شاه پیشین در ایتالیا تهیه شده، برخلاف واقعیت های مسلم تاریخی است. 

من تا سال بعد، بعد از تحلیل و بررسی اسناد و مدارک درین زمینه، کتابی تدوین می کنم که نشان خواهد داد که این جعل به دستور افراد نا آگاه یا منافق سیاسی از جنس غنی و دسته جات معتاد به گذشته گرایی یک سویه، سازماندهی شده است. عصر ما، عصر خاک برداری از جعلیات تاریخی و مباهات آفرینی های «سیاسی» است. از صد سال پیش تا کنون، اکثریت روشنفکران پیش کسوت و پس کسوت، مفتخرانه درین جعالی البته سهیم بوده اند. شاه امان الله تمامی ثروت نقدی و جواهرات را از صندوق های شاهی، که از دورۀ شاه شجاع تا زمان خودش خزینه شده بود؛ را از ارگ خارج کرد. اما چون از نظر اقتصادی یک مدیر دوراندیش نبود؛ همه اش در اروپا در جریان بحران جنگی از دستش در رفت.
درکتاب خاطرات نیمه تمام امیرحبیب الله خان کلکانی که به دوست دوره جوانی اش- جمال- شخصاً دیکته کرده و به رشته تحریر در آمده است؛ موارد عجیبی به چشم می خورد. این کتاب ظاهراً  بعد از مرگ حبیب الله خان به گونه ای مرموز به حکومت هند بریتانیایی تحویل داده شده بود؛ ( من آن را در اختیار دارم) در شروع خاطرات حبیب الله آمده است:
 وقتی به ارگ در آمدیم، به نفر ها گفتم که خزانه را بازکنید که چی است چی نیست؟ وقتی چند نفر به مشاهده رفتیم، هیچ چیزی در بین خزانه نبود!
تاریخ غبار و تواریخ نوشته شده از سوی انجمن تاریخ در دوره استیلای نادر، بالخاصه درهمین زمینه، اکثراً آغشته به سم مسکوت یا جعالی عمدی اند.