-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۷, دوشنبه

فکاهه گویی پلوشه کاکر در محضر سنای امریکا

 گفتار پلوشه کاکر نه برای امریکایی ها ارزش وکاربرد دارد؛ نه برای مردم افغانستان.
پلوشه کاکر درمحضر کمیته روابط خارجی سنای امریکا، در بارۀ سفید نمایی چهره تروریستی طالبان، نه کاربردی مفید برای سیاست امریکا دارد و نه ارزشی در داخل افغانستان؛ ضمن آن که غیر مستدل، غم انگیز، ضد تاریخ و توهین به خون های ریخته شده ای است که در پاسداشت از ارزش های دموکراسی نوپا اما متزلزل بر زمین جاری شده است.
 در دیدگاه مردمی که خواستار همزیستی آبرومندانه همه طوایف در کشور اند؛ گفتار پلوشه در بهترین تعبیر، یک فکاهه تلخ است. اما در دراز مدت در امر تأمین ثبات و پیوند بین مردم افغانستان کدام خللی وارد نمی کند. طالب تا رسیدن به کابل هنوز از هفت مانع و دوزخ نتوانسته است گذر کند. آن چه را به پلوشه ها می توان گفت این است که قیاس های تیره وتار «گذشته» را بر امروز هرگز نمی توان تحمیل کرد. دوران ما دورۀ تقابل بین پلوشه های طالب و ضد پلوشه هاست. این تضاد به مرور به یک نتیجه طبیعی نزدیک خواهد شد. اگر کسی عقل سلیم دارد و می خواهد در زنده گی دم خوش بزند و آرام بخوابد، از خیر گفتن این چنین لاطائلات باید دست بشوید. امریکایی ها بهتر از پلوشه ها ماهیت آن چه را که برسر افغانستان آمده و خواهد آمد می دانند. فهمیدن امریکایی ها هم اهمیت تعیین کننده ندارد. عامل تحول و آگاهی در داخل افغانستان تعیین کننده است.