-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۳, پنجشنبه

به ما دوزخ شریعت و به خود شان دیسکوی حلال!

چهل سال است که مردم افغانستان را قهراً از جادۀ مدنیت منحرف کرده و با خراجی از پول های نفت، برای ما دوزخ بزرگی به نام زنده گی و قواعد شرعی را طراحی و هدیه دادند؛ حالا برای زنان و دختران و پسران خود شان «نایت کلپ حلال » ابداع کرده اند. ازین پس هر حاجی و هر حرام خور می تواند به بهانۀ حج، سری به حیات شبانه عرب ها در دیسکو های حلال هم بزند و ثواب دو مرتبه ای کمایی کند.