-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۹, یکشنبه

روایتی از ملاپودر و شرکاء در تیم دولت ساز

 اگرمنظورتیم دولت ساز، ملاغلام قادر و بشیر تشکانی باشد، هردوی این بزرگوارها که نه متنفذبودند ونه صاحب شهرت سال قبل وفات کرده اند.در افعانستان شوربختانه نه روشنفکر، روشنفکر است و نه فعال مدنی وسیاستمدار وهمچنان نه کنشگران و نظریه پردازان حوزه ی سیاست به مکلفیت ها و رسالت های مدنی، سیاسی و حقوقی خویش باور دارند و عمل می کنندونه شهروندان عادی بااکتورهای شیک که درلباس سیاست مدارمصلح وروشنفکر آگاه و...ظاهر می شوند عکس العمل جدی نشان می دهند؛ یکی از روشنترین تمسک من برای ارایه واثبات این ادعا این است که جناب امرالله صالح علی الظاهربه عنوان یک سیاستمدار معتقد به اصول مبارزاتِ روشمندِ مدنی و سیاسی در این اواخر با حمایت مالی وگمارش شماری از بدنام ترین و منفورترین چهره ها در ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز ومداخلۀ آمرمآبانه درادارات ملکی ونظامی مبنی برتقررافرادکمپاینی واقعا چهره ی ناخوشایندی از خویش به نمایش گذاشته است. حالا شما قضاوت کنید :
یک، تعدادی ازافرادمندرجۀ لیست منتشر شدۀ تیم دولت سازدربدخشان، سالها قبل جان به جان آفرین سپرده اند اماجناب صالح بانبوغی که درتشخیص وشناخت افراددارد تلاش می ورزد این مرده گان را دوباره ازقبربیرون بکشد تابه جناب اشرف غنی کمپاین کنند به گونۀ مثال اگرمنظورتیم دولت سازملاغلام قادروبشیر تشکانی باشد، هردوی این بزرگوارها که نه متنفذبودندونه صاحب شهرت سال قبل وفات کرده اند.
دو، محمد نبی بیان که ازاعضای تصمیم گیرتیم دولت سازشناخته می شود همین اکنون در لوی څارنوالی دوسیه های متعددی بابت تجاوزات گروهی ،قاچاق موادمخدر، توزیع اسلحه، قاچاق اسلحه وسنگ های معدنی ،داشتن افرادمسلح غیرمسٸول ، قتل، تجاوز، غارت اموال مردم واموال دولت وچندین دوسیه ی دیگر دارد،نامبرده چند بار بابت این جنایات نفرت انگیز زندانی شده است وهمین اکنون تحت پیگرد قراردارد وسارنوالی مکاتب مختلف مبنی بردستگیری اوصادرکرده است امابه اثر حمایت آقای صالح تاهنوز به پنجـۀ قانون تسلیم داده نشده است وپولیس ازگرفتاری آن اظهارعجزوناتوانی می کند.سه جاوید مجددی که به ارتکاب قاچاق مواد مخدر حدودن ده سال زندانی بودوبااستفاده ازنفوذ زلمی مجددی اززندان آزادگردید،همین اکنون وکیل انتصابی درشورای ولایتی بدخشان است وبااستفاده از موقف وکالت ونفوذ برادرش به شغل همیشه گی خودیعنی ترافیک وترانزیت موادمخدروقاچاق اسلحه اشتغال دارد وعضوی رهبری کمپاین تیم دولت سازاست .
سه ،مولوی عبدالله صدیقی که تمام مردم بدخشان اورابه نام ملاپودرمی شناسند وازقاچاقبران معروف بدخشان به حساب می آید، ونامش جزکمپاین گرهای مطرح تیم دولت سازمی باشد.
چهار، اسامیان شرف الدین وسراج الدین متهم به قتل قوماندان فرید اند وهمین اکنون درسارنوالی دوسیه شان تحت دوران است وازاعضای ارشدتیم دولت سازمی باشند. پنج، شیخ المشایخ سلطان محمد اورنگ که درگذشته ها ازاعتبارونفوذخوب برخورداربود بااستفاده ازین اعتباراجتماعی یک بارافتخارنماینده گی مردم بدخشان درولسی جرگه رانیزدرکارنامه داردیکی ازغاصبین معروف زمین می باشد،این مجاهد به ظاهر باتقوا دردوران وکالت اش ملکیت های شخصی مردم وملکیت های دولتی راظالمانه غصب کرده است ؛هرچند این عملکرد ناجوانمردانۀ اوسبب شد مردم درانتخابات پارلمانی سال 1397به اوپاسخ محکم بدهند ازهمین روموصوف قادرنشد ازحوزۀ انتخاباتی بدخشان بیشترازپنجصد رای کسب کندامابااین همه ریس کمپاین تیم دولت سازگفته می شود وموجودیت چندآدم گم نام ،صفحه سیاه کن وچند جنایت پیشه و مجرم باالفطرت دیگردرتیم آقای صالح این شایعه را که معاون تیم دولت ساز در پی ایجاد باندهای مافیایی به منظور ترساندن و به حاشیه راندن مخالفان خویش است، به یقین مبدل کردوثابت گردید که دولت سازها برای کسب رای مردم چنان به تقلاافتاده اند که به هرابزارووسیله ی ناجوری متوصل می شوند،نه ترسی ازخدادارندونه شرمی ازمخلوق .
هر انسانی که ذره یی شعور سیاسی داشته باشد میداند که موعظه های سیاسی و اندرزهای فیس بوکی امرالله خان چیزی غیر از یک مشت سخنان ریاکارانه و فریب دهنده نیستند. مردی که تا چند روز قبل قامت افراخته و کمر بسته بود تا پرده از روی رفتارهای جنایت کارانه ی دشمنان میهن و ملت بردارد امروز خودش به حامی و تمویل کننده ی جنایت کاران، قاچاقبران و مفسدترین افراد جامعه مبدل شده است. برای اثبات ادعای خوداسنادومدارک انکارناپدیری را همرسانی کرده ام تا مردم بدانند که جناب صالح با این قیافه ی معصومانه و حق به جانب خویش چه قدر دشمن مدنیت، عدالت و انصاف است ومردم اورادرست بشناسندکه به هیچ ارزشی معتقدنیست تمام هم و غم او رسیدن به قدرت است و بس .
کاپی