-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۱, شنبه

گفتمان تشکیل شورای نظار جدید علیه طالبان


فساد سیاسی و تاریخی هنوز بر سرنوشت شورای نظار مسلط است. این فساد؛ اما پوک و لرزان شده و با یک لگد فرو می پاشد. بر بنیاد اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، صالح محمد ریگستانی سابق رئیس اپراسیون شورای نظار کارزار فشرده ای را به هدف نوسازی تشکیلات سیاسی و نظامی شورای نظار آغاز کرده است. مشارالیه از ایده لوگ های دست اول جنگ پارتیزانی و شاید تنها فیگوری است که با لیلام داروندار شورای نظار بعد از ترور مسعود ( از سوی فهیم، قانونی، عبدالله و بسم الله محمدی) از درِ مخالفت پیش آمد؛ او را به اتفاق هم، به یک «شهید سیاسی» تبدیل کردند.
اکنون بوی مرگ آور بحران طالبانیزم دو باره به همکاری امریکا، عربستان وپاکستان پیچیده است و تنها نیرویی که این دیو بد مست را گلوگیر کند؛ فقط و فقط جنگ کاریزماتیک تحت رهبری شورای نظار جدید است.

درگزارش آمده است که شبکه ای از فرماندهان فراموش شده و نسلی از فرزندان فرماندهان مقاومت به حرکت در آورده شده اند. 

 با وصف چالش تلخ و آهنین که درسراسر کشور طاری گشته، شماری از لیلام گران اسلحه وتخنیک جبهه مقاومت، در برابر این پروسه صف آرایی درست کرده و احمد مسعود را بدون مقدمه در ملسپه به صحنه کشانیده اند. احمد مسعود لابد می داند که بدون یک سازمان متشکل سیاسی و نظامی واحیای زیرساخت های شورای نظار، همه چیز در لفاف شعار حبس شده و بازار دلالی گرم می گردد. دودمان «کاکا تاج الدین» اکنون تجارت بالای احمد مسعود را بنا کرده و او را روزمره به شکار و کوه گردی مشغول کرده اند.

ریگستانی با یک  حرکت  خیلی مطمئن  و با برنامه  می خواهد  وزنه از دست رفته را دوباره   به دست بیاورد و هزار ها جوان خشمگین و مأیوس که دیگر از دل بستن به نقطه های سیاه ( درهیأت این و آن جلالت مأب) خسته شده اند؛ آمادۀ ایجاد یک محورتاریخی جدید برای دفاع ازهستی و عدالت اند. شورای نظار جدید اگر پا نگیرد، امور سیاست و نبرد بازهم در دست بازمانده های لیلام گران دو دهه پسین قرار خواهد گرفت. نمی توان گفت که ریگستانی ازین آزمون به در می رود یا آن که آماج قرار می گیرد!؟
 درگزارش قید شده است که راه افتادن شورای نظار دفاع و جنگ با چالشی سنگین و خطرناک از داخل مواجه است.