-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۲, چهارشنبه

بحث سرنگونی نرم دکترغنی در دیدار رهبران مخالف با خلیلزاد

شورای کاندیدا های ریاست جمهوری که مخالف ادامه حکومت تحت رهبری دکترغنی اند، مساله سرنگونی نرم حکومت از طریق گسترش دادن فشارهای خیابانی را با دکترخلیلزاد در میان گذاشته اند. این مسآله در بلخ بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است اما گزارش هایی در دست است که شماری از کاندیدا ها در روزهای اخیر با نماینده گان حکومت مرتب دیدار های پنهانی داشته اند. هنوز از فیصله مشخص در باره شروع اعتراضات به هدف سرنگونی غنی کدام خبری در دست نیست. بعد از رفتن خلیلزاد معلوم خواهد شد.