-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

مایک پمپئو پیشنهاد حامد کرزی در بارۀ تعویق انتخابات را رد کردامریکایی ها بر حامد کرزی به خاطر ارتباط با روسیه و پاکستان در مورد طالبان، ممکن است پروسه جاری تفاهم و مذاکره را مخدوش بسازد.
خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که مایک پمپئو وزیرخارجه امریکا حین دیدار با سران حکومت و برخی سیاسیون ارشد از جمله حامد کرزی، نظریه حامد کرزی را رد کرده است.

 کرزی درمحضر دکترغنی و مقامات امریکایی پیشنهاد کرده بود که تا زمان رسیدن به صلح با طالبان باید دورۀ کار دولت کنونی تمدید شده و  برگزاری انتخابات حتی تا چهار سال دیگر به تعویق بیفتد و ما درین فاصله « برای صلح کارکنیم!»

مایک پمپئو در پاسخ کرزی گفته است که انتخابات یک اصل دموکراسی است و بدون برگزاری انتخابات در افغانستان هیچ راه دیگری وجود ندارد. طالبان هنوز دست از کشتار و خشونت برنداشته  و انتخابات نباید در گرو پروسه صلح با آن ها قرار گیرد.
وی تاکید کرده است که این چنین مشوره ها دشمنی با مردم افغانستان است.

همچنان دکترغنی در محضر وزیرخارجه امریکا گفته است که وی قصد ندارد انتخابات را به تعویق بیاندازد. وی خطاب به کرزی گفته است که توسل من به فیصله دادگاه عالی برای تمدید قدرت، از دوره خود شما الهام گرفته است. شما نیز در زمان خویش ستره محکمه را مآمور کرده بودید تا دوره کار تا برگزاری انتخابات تمدید گردد.
درگزارش قید شده است که امریکایی ها بر حامد کرزی به خاطر ارتباط با روسیه و پاکستان در مورد طالبان، ممکن است پروسه جاری تفاهم و مذاکره را مخدوش بسازد.