-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۰, دوشنبه

مبارزه با ابتذال و چشم سفیدی بی هنران

دیده درایی و اهانت حسیب سائد و آریانا سعید در برابر بانوان هنرمند از اندازه گذشته است. به نظر می رسد که ارباب با صلاحیت هنر و پاسداران اصالت و تهذیب در سراسر جهان به این نتیجه رسیده اند که این دو لاش روئیده در حریم مقدس هنر و اخلاق را جراحی بیش ازین اجازه ندهند که با سوء بهره وری از ابزار های ارتباطی، شبکۀ فساد و غدر و سیاه بازی را برای گرفتن مارکیت چاق بسازند. آریانا سعید روی همه مخاطبان و خاص و عام را با سیلی کوبیده است. بدترین موردی که از وی دیده شد، اهانت به مرحوم رحیم مهریار است. درین حال از چند مرجع گزارش می رسد که اقدامات قانونی و منظمی علیه این دو مکروب رویانده شده در ذوق عوام که چشمان شان تشنه برجسته های بدنی زنان است، در همین جا خفه شوند.