-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۹, چهارشنبه

طالبان گرفتار دورباطل تاریخ خواهند شد

گزارش هایی می رسد که پیشاپیش جبهات علیه طالبان در تمامی عرصه ها درحال سازمان یافتن است. اما ظاهراً همه چیز هنوز ناپدیدار است. ماه عسل طالبان سخت گذرا و نوستالژیک خواهد بود. یک روزی احتمالاْ فرا خواهد رسید که طالبان در جایگاه صاحب دولت، در به در به دنبال صلح باشند و هر دری را بکوبند؛ مگر کسی به صدای شان گوش ندهد و تشنه گی شان برای تأمین صلح نه برای نیروهای داخلی و نه برای نیروهای بازیگر درین چهارراهی تاریخ، کدام جاذبه ای نداشته باشند. هر نیروی خارج از حکومت که وظیفه اش صرفاً تخریب و نفی باشد، هم نیرومند به نظر می آید و هم گسترۀ مسوولیت شان محدود و حتی صفر می باشد. وقتی در دام دولت و نظام افتادند، از نظر شکل و ماهیت آسیب پذیر و دگرگون می شوند.