-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۵, شنبه

چرا گفتمان ملی شکل نمی گیرد؟

سال ها سپری شد؛ اما گسترۀ گفتمان و پرسمان سازنده بین اندیشه ورزان و چیزفهمان افغانستان در هر کجایی که حضور دارند؛ شکل نگرفت. آیا این جزیره اندیشی برآیند ادامۀ جنگ است؟ البته که عامل تقویت کننده این حالت همین جنگ است. عامل اصلی، تضاد و فقدان توازن در سطح جامعه، قبل از سالیان جنگ بسیار ریشه دار شده بود. اکنون چون فضا و مخرجی پیدا شده، انرژی ها به شکل مثبت و منفی آزاد می شوند. نظام مناظره به هدف آفرین فضای درک متقابل و سودمند قابل رؤیت نیست. شاید برای رسیدن به دورۀ فرهنگی بهتر به وقت و زمان بیشتری نیاز است. وقتی به مباحثات کوتاه و شتابزده گی نگاری های اندیشه ورزان دست اول می بینم، شگفت زده می شوم. ما فقط یک راه برای نجات جمعی داریم که یکدیگر را باور کنیم و دوست بداریم. آنگاه به قدرت واحد بدل می شویم. باور محوری و دوست داشتن همدیگر برای ترویج عدالت باوری و جدا شدن از گذشته های بی فایده امری تعیین کننده است.