-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۲, چهارشنبه

در هرخانه ممکن است یک نیمه داعشی حضور داشته باشد

گرفتاری ملاظاهر داعی و ملا راسخ به اتهام داعش، امری طبیعی است. اما توظیف این آشغال ها در دانشگاه کابل امری غیرطبیعی است. شفیع عیار بارها ملا ظاهر داعی را به حیث ملای انگلیس به مردم شناسانده بود. در دانشگاه کابل ازین لون آدم ها در صف دانشجو و استاد بسیار زیاد است. حقیقت این است که جنگ و دهشت، فقر و بی اعتمادی دایمی، واقعیت زنده گی ما را مهندسی کرده است و حتی گاهی فکر می کنم که در هر خانه یک آدم داعشی یا نیمه داعشی حداقل از نظر افکار، سلیقه و نگاه به زنده گی دیگران نفس می کشد. 
سوختاندن فرخنده از سوی شهروندان مدنی این امر را اثبات کرد. در قلب کابل کاری انجام شد که داعش و طالب هیچ گاه به این شکل انجام نداده است. بنا برین، لازمۀ داعشی بودن، ریش درازی، سیه پوشی و تفنگ به دوشی نیست، هرآنچه هست، درکره کوچک سر یک آدم است.