-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۱, سه‌شنبه

دسته جات الحاقی طالب دست به حمله زده اند؛ نه شاخۀ مذاکره کننده

آیا عامل حمله اخیر به کابل همان شاخۀ طالبانی است که زیر یک سقف سرگرم مذاکره و تهیه پیش نویس نخستین پیمان نامه با امریکا می باشند؟ بعید است چنین باشد. در کارزار معامله طالبان با امریکا، هم در درون ساختار طالبان و زیرمجموعه های مرکب از عناصر داخلی و خارجی و هم در اردوگاه قدرت های منطقه ای مخالفت هایی وجود دارد که پیمان نامه امریکا- طالبان قادر به حل آسان آن نخواهد بود. قرابت بین طالب و امریکا، بسیاری از دسته جات نیابتی وابسته به دیگر کشور ها را که به طور عموم زیر چتر طالبان در جنگ شرکت دارند، از رده خارج می کند. تأمینات مالی شان منجمد شده و کشورهای مصدر نیز احساس می کنند که وضعیت به نفع شان نیست.
حاصل سخن این که با آمدن طالبان، آرامش و ثبات نسبی برقرار خواهد شد و طیف تازه ای از مخالفان نیابتی ظهور می کنند. آنگاه طالب، مدافع منافع مردم افغانستان می شود و مخالفان خود را شر وفساد و تروریست لقب خواهند داد و خود شان چهره ای حق به جانب و مظلومانه به خود خواهند گرفت. گاه از ایران و گه، از هند و زمانی هم حتی از پاکستان شکایت خواهند کرد. جنگ افغانستان بی آن که از سرچشمه ها بخشکد، فقط بعد از هر پانزده سال، از یک شکل به شکلی دیگری چهره عوض می کند و مظهر یک دیالکتیک تباهی است.