-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۴, دوشنبه

به غیراز طالب، نیروی دیگری قادر به حسابرسی با اشرف غنی نیست

متاسفانه دادخواهی بانوانی که در اعتراض به غداری انتخاباتی گروه غنی به اعتصاب متوسل شده و از سوی نیروی امنیتی به بدترین شکل مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، به جایی نخواهد رسید. اشرف غنی بعد از باخت در انتخابات سال 2014 و تقسیم امباقی قدرت، برای ایجاد وجهه و انحصاری سازی قدرت، به زشت ترین حربۀ ممکن یعنی سرمایه گذاری روی عصبیت قومی و حیثیتی سازی کجروی های تاریخی خویش روی آورد. حال، وی همه را از صحنه درحاشیه رانده است. تنها عامل طالب در میدان باقی است تا گلیم اشرف غنی را که نوع دیگری از طالبانیزم را تهداب گذاشته، با روش شناعت باری که خودش ابداع کرده، به کیفر برساند.
درهمین حال خطر گرد آمدن گروه های جهادی در دفاع از اشرف غنی کمتر از گذشته متصور است. در کنفرانس مسکو، جمیعت و حزب وحدت با طالبان آشتی داده شده و چهارچوب حکومت آینده را با آن ها به بحث گرفته بودند. اشرف غنی اکنون به جنرال پینوشه افغانستان بدل شده است.