-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲, چهارشنبه

دیدگاه عصر حجری امرالله صالح به تاریخ افغانستان

اشاره: امرالله صالح درکهکشان توهم در نوسان است. از وی سوال کنید که حرکت مبداء خداوند در آفرینش اختصاصی افغانستان، از چه زمانی بوده، چرا، چه گونه، چطور و چه حکمتی درکار بوده است؟ چرا افغانستان را مثل پاریس، هامبورک وواشنگتن یا دست کم مثل کشوری نیافرید که فامیل های شان را به آن فرستاده اند؟
نویسنده: عتیق الله ساکت

نخست ترجمه سخنان امرالله صالح:
ما کشوری نیستیم‌ که تصادفا و یا اشتباها خلق شده باشیم. ما اشتباه تاریخ نیستیم، حادثهء تاریخ هم‌نیستیم. در کرهء زمین‌ممالک‌ زیادی وجود دارند که در اثر اشتباه خلق شده و‌اشتباهی بوجود آمده اند. اما کشور ما بوسیلهء خدا بوجود آمده است‌نه بوسیلهء قدرت های استعماری، بنا تا زمانی که خدا هست ما هم برای ابدالابد به حیث یک مملکت وجود خواهیم داشت و از بین‌ نمی رویم‌؛ چه اگر دولت های ما ضعیف و یا قوی باشند. 
نقد بر گفتار بالا: 
۱- هیچ دولت- کشوری حتی مقدس ترین ممالک به وسیلهء خدا به وجود نیامده و نمی آیند. خط کشی ها و‌مرزبندی ها کار انسان ها در روی زمین است و خدا هیچ دخالتی ندارد.

۲- این چنین یک نظریهء فاقد برهان و مبانی علمی و منطقی فقط در میان انسان های ما قبل عصر حجر کرومانیون ها و نیاندرتال ها وجود داشته که شاهان خود را تجسم خدا می دانسته اند و از برکت وجود آنها دولت و مملکت خودرا کاملا شکست ناپذیر و ابدی می دانستند.

۳- نظریه به وجود آمدن‌ مملکت ها بالاثر اشتباه و یا حادثه اگر در کدام‌‌سیارهء دیگر اتفاق افتاده باشد، از زمان آدم تا ایندم که ما اینجا هستیم، قطعا به این آسانی به وجود نیامده بلکه در پس به وجود آمدن حتی کوچکترین کشورها هزاران هزار انسان به خاک‌و خون غلطیده تا به وجود آمده اند. لطفا به تاریخ مراجعه کنید.

۴- باقی ماندن افغانستان برای ابد تا زمانی که خدا باقی است، هم از نگاهء عقل مردود و هم‌از نگاهء شرع مطرود و معروض به شرک است. در نصوص دینی پیشبینی های زیادی داریم که روزی می رسد که دنیا به آخر رسیده تمام کائنات از بین میرود و تنها ذات الله باقی میماند و بس. امیدوارم خبرنگار با این‌مصاحبه هیچ‌نوع آسیب‌ مغزی و عصبی را تجربه نکرده جور و صحتمند ازین مصاحبه فارغ شده باشد.