-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

پایان کرزی، اتمر و اشرف غنی

به نظر می رسد که دوره کرزی، اتمر و غنی رو به پایان است.

اکنون عامل پشتون در قدرت، طالبان اند. کرزی، اشرف غنی و اتمر از آدرس بسترعمده پشتون سرقدرت آمدند؛ و با یک دست با طالب جنگیدند؛ با دست دیگر به طالب کمک رساندند.

هدف ازین دوگانه گی، گروگیری سهم پشتون در قدرت و مقابله مجبوری با طالب بود.

بنا برین، دشمنی طالب ها با این ها سر سخت تر است؛ چون در کارزار قدرت گیری، رقیب خانه گی طالبان و در عین حال هنگام ائتلاف با نیروهای ضد طالبان، علیه طالبان جبهه می آرایند. فعلاً موقعیت این ها متزلزل گشته و هر کسی که هم بازوی این ها شود، در باخت قرار دارند.

اما طالب یک نیرویی است که آینده ندارد. یک نیروی تروریست و صرفاً نیابتی و جنگی بود، هست و خواهد بود. تعریف ساختاری طالبان هرگز تغییر نمی خورد. به همین علت است که هند و ایران، تحت هیچ شرایطی حاضر به استقرار رهبران سیاسی طالبان در کابل و حفظ اردوی جنگی آنان نیستند. خطری که پلان امریکا را تهدید می کند، همین است. هندی ها کاملاً با طالبان مخالف است و در ناگزیر ترین حالت طرحش این است که این گروه فقط در سرحدات نگهداری و قرنطین باشند.
عمران خان به ترمپ و شرکای امریکایی تصریح کرده است که بدون مشارکت هند، هیچ پلانی چانس موفقیت ندارد. اما هند هرگز علاقه ای به اشتراک در تماس ها ندارد. هند هرگز طالبان را یک نیروی سیاسی تلقی نمی کند. خطر شکست پلان امریکا فزاینده است.