-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۹, شنبه

می دانم در دیگ آشپزخانه ارگ چه موادی انداخته می شود!

رد گیری و پژوهش در بارۀ این سوژه حساس، کار روزنامه نگاران حرفه ای و تحقیقاتی است.فرخنده زهرا نادری، دخت جاه طلب سید منصور آغا، با رخسار التهابی و صدای سرخورده، در برنامه «سراچه» شبکه طلوع دو نکته عجیبی را از زیر زبان برون داد.

 ایشان با اشاره به کردار های دکترغنی افاده داد که هر اندازه ای که نفر بکشد، دستش خون آلود نمی شود. منظورش این که در ارگ  وقایعی روی می دهد و ممکن است روی بدهد؛ که سخت وهمناک،  نا مشهود و اغلب پنهان می ماند.

 افشا گری دوم فرخنده  نادری تکان دهنده تر بود. او گفت من می دانم در دیگ غذایی که در آشپزخانه ارگ طبخ می شود، چه موادی انداخته می شود! او بیش ازین تفصیل نداد. دنبالۀ این راز، در پس چهرۀ آشپز های ارگ است.

 فرخنده نادری که زمانی درنقش آوانگارد مداحان غنی به معرکه وارد گشته بود، اضافه کرد که هیچ کسی دربرابرغنی زبان شورانده نمی تواند. اما بین ماده مورد اشاره و «گنگ های خوابدیده» ارگ رابطه ای است؟  چه ماده و خاکه یی می تواند در غذای وزیران یا دیگر پرسونل خدماتی استعمال شود؟ آیا ماده مخصوصی است که گوش هریکی را «لم» کرده و تاب و توان استدلال و چون و چرا را در روح آنان زایل می سازد؟