-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲, چهارشنبه

توجیه واگذاری قدرت به «تروریزم» در افغانستان

ترمپ سخن بی پایه ای در باره افغانستان بر زبان آورده؛ و خودش قطعاً به گفتار سفاهت بارش وقوف دارد. اما از سوی دیگر، نابودی تدریجی افغانستان از سوی امریکا و متحدانش، از چهل سال پیش شروع شده و هم اکنون هم ادامه دارد. 
فقط یک چیز مانده: آیا محو کامل افغانستان در توان ترمپ و ترمپ ها هست؟
جرت و فرت ترمپ، بیشتر به لفاظی  های یک کنتراکتچی ساختمان شباهت دارد که هی صفایی می دهد که در ازاء بهایی مناسب، ساختمان را سر موعد مقرر تحویل خواهد داد. یعنی تیز زبانی یک دلال! کدام کشور یا سرزمینی را در دزازنای تاریخ سراغ دارید که از صفحه روزگار «محور» شده باشد؟ ترمپ در پس این چنین سخنان هوایی، فقط سر افگندگی امریکا را پنهان می کند. همین امریکا نبود که به نام «محو تروریزم» به افغانستان آمد؛ اکنون پس از هجده سال، درجا زده و راه نجات امریکا ازین مخصمه را تحویل دهی قدرت به « تروریزم» تشخیص داده است. او نمی گوید که امریکا در افغانستان از چهار سو در محاصره استراتیژیکاز سوی قدرت های نوظهور آسیایی قرار دارد.