-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۰, دوشنبه

طالبان آینده ندارند، چه به زور چه به معامله

از یک سو خبرهایی در مورد پیشرفت مذاکرات خلیلزاد با گروه طالب به گوش می رسد؛ از سوی دیگر، طالب حمله تروریستی در پایتخت انجام می دهد. ازین قرار، کار از کدام جایی می لنگد. یعنی، تنش و چانه زنی شدید در جریان است و حمله امروزی یک اس ام س خونین است.
 طالب هیجانی شده و کمتر از فروبردن پنج انگشت به دهان راضی نیست. این گونه امتیازدهی یک طرفه به طالب و تحویلی ارگ، عواقبی دارد بدتر از جنگ کنونی. طالب قوی و قایم بالذات طرف تایید هیچ یکی از نیروهای داخلی و خارجی نیست.
هیچ قدرت منطقه ای به شمول پاکستان، تاب دیدن یک نظام نیرومند طالبی و امارتی را ندارند. به خصوص، هند و ایران، اندام های نظامی و تشکیلاتی طالب را از چند جا خواهند شکست.
طالب در نقش دولت، با جبهه و محاذات مختلف جنگی که علیه وی تشکیل خواهد شد، توان مقابله نخواهد داشت.  طالب آینده ندارد. کشورهای عظیم آسیایی ناگزیر خواهند شد که مستقیم وارد صحنه شوند. اگر دقیق به قضیه بنگریم، آوردن طالب با آن خریطه های کلانی که خود شان برای خود دوخته اند، نا ممکن است.