-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۳۱, دوشنبه

یورش «دن کیشوتی» امرالله صالح بر واقعیات تاریخ افغانستان
اشاره: من هیچ یک از روشنفکران، افراد عادی یا سیاسیون ( حتی سخت متعصب پشتون) را ندیده ام که این چنین چشم بسته خودش را در معرض ریشخند شعور عمومی قرار دهد. حتی فردی که در زنده گی اش یک جلد کتاب نخوانده، به گرداب این چنین قیاس مع الفارق سر به تالاق نمی شود. مضافاً احساس می کنم افراد حسابی پشتون به سخنان امرالله صالح پوزخند می زنند. این گفتار، قبل از آن که جنگیدن با واقعیت های زنده گی و راه حلی برای معضل پیچیده به حساب آید، حمله ای جنون بار و «غلچکی» بر مبادی حداقل انصاف و اصل توازن است. اکنون مشارالیه از جمیع خواب زده ها جلو زده است. 

امرالله می گوید: اجازه دهید با شما بسیار واضح صحبت کنم: من مخالف پشتونیزه سازی سیاست افغانستان نیستم؛ اگر ما بتوانیم کشور را از طریق پشتونیزه سازی اقتصاد، پشتونیزه سازی سیاست و پشتونیزه سازی فرهنگ با ثبات سازیم، یک چیز خوبی است. ما سده ها با هم زندگی کردیم و…