-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱, سه‌شنبه

غنی ۲۰ میلیون دالر به صرفاْ به رفقای خود توزیع می کند

در افغانستان نظام دیجیتالی و رهبری شده برای مدیریت و برگزاری انتخابات وجود ندارد. ازین رو، مخارج انتخابات خیلی سنگین است و این مبالغ هماره از سوی جامعه بین المللی پرداخته شده است. این بار، دکترغنی علیه همه شمشیر کشیده و کسی حاضر به تأمین مصارف انتخابات نیست. 
در دوره های قبلی، کل مخارج انتخابات حدود 115 میلیون دالر سنجش می شد. حالا مغز متفکر 29 میلیون دالر از خزانه ملت برای انجام انتخابات اختصاص داده است. کسی در بند برگزاری سالم و رضائیت جریان های سیاسی نیست؛ یک تشریفات شکلی به واسطه یک گروه خاص سازماندهی شده و همه امور را جمع بندی و تقلب کرده و به پیروزی حتمی دکترغنی ختم می کند. این 29 میلیون دالر فقط برای مأمورین تعیین شدۀ تیم انتخاباتی است که در اختیار شان گذاشته شده تا همه چیز تحت کنترول باشد.
آیا آینده را پیش بینی کرده است؟