-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۰, پنجشنبه

شاه امان الله عضو نیابتی درنقشه هیتلر به سوی آسیا بود

اشاره: در شبکه مجازی بعضاً نامه هیتلر به امان الله و پاسخ «دندان شکن!!» شاه امان الله به هیتلر را شایع ساخته اند که مطلق ساخته گی است.
در هفته های اخیر سرگرم مطالعه منابع خاص در باره فعالیت های شاه امان الله در ایتالیا هستم. ترجمه بسیاری از نکات کلیدی را تمام کردم. اکنون هک و پک مانده ام که تاریخ افغانستان چقدرخبط و خطا و جهالت گره خورده دارد. امان الله خان همراه با افراد کلیدی اش در آلمان مانند غلام صدیق خان، به طور کامل به رهبران فاشیست اروپا در رأس هیتلر و موسولینی کار می کردند. او تا بعد از ختم جنگ دوم جهانی، از 1929 تا 1945 هر شب خواب بازگشت به سلطنت کابل را می دید.