-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۶, یکشنبه

دیدار ارباب و رعایا در دوحه

حکومت و دولت بر بنیاد توافق قدرت های منطقه ای در رأس امریکا، به طالبان تعلق گرفته و اینک آنان قبل از آن که به کابل برسند، عرایض و پیشنهادات رعایای خویش را که از کابل به بارگاه حضور مشرف شده اند؛ ظاهراً با شکیبایی و سعه صدر می شنوند. شماری از مراجعین وانمود می کنند که به مولوی های طالب بیشتر صمیمی هستند. آنان تصویر آینده خود را به حیث غلام بچه های طالب در ذهن نقاشی کرده اند. اما طالب خوشبختانه به غلام بچه نیاز ندارد و این روباه های دم لوته را از خود خواهد راند. تئاتر دوحه، در کابل باید اجرا شود.
شعف و ذوق زده گی هیأت رعایا که از کابل رفته، مثال زدنی است.