-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۳۰, یکشنبه

لوازم و اثاث یک دفتر، رسماْ به دولت و همان اداره تعلق دارد. مال شخصی نیست. کدام تابلوی هنری و شخصی گران بها در یک دفتر رسمی وجود نمی داشته باشد. هیچ کسی یک عکس را مال شخصی گفته به خانه خود نمی برد. ادعای امرالله صالح که عکس احمد شاه مسعود را خودش از دیوار ریاست امنیت کنده و به خانه برده، عذر بدتر از گناه و با لوایح رسمی منافات دارد. هرچند وی به منظور رهیدن از باران اعتراض ها چنین چیزی را ساخته و پرداخته، اما اگر چنین کرده باشد، قباحتش به همان اندازه ای دور کردن عکس از دفتر امنیت و تبعید کردن در تحویل خانه است.