-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۴, دوشنبه

«امارت» انتخابات را نفی می کند

طالبان به این خیال اند که با قبولاندن نام « امارت اسلامی» بالای امریکا، نظام طالبی خود به خود در سراسر افغانستان قابل تحقق است. این یک محاسبه معکوس است. اولاً پیمان امریکا با طالب، ضمانتی برای هژمونی نظام طالبی نیست. اما طالبان این پیمان را تضمینی برای تحقق چهارچوب منسوح «امارت» تلقی می کنند. این امارت با اصل انتخابات هم آهنگی ندارد. در اسلام انتخابات نیست؛ «شورای اهل حل وعقد» است. نفی انتخابات معه ملحقات دست آورد های مدنی، هدف اصلی طالبان است. پیش بینی می شود که شرایط جدید روزی را سر طالبان بیاورد که به روزهای زنده گی در کویته یا در میدان های جنگ شکر بکشند.