-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۸, جمعه

بعید است اعتراض سفیر امریکا یک بازی تبلیغاتی نباشد

دکترغنی و یک جمع اندک شمار بازیگران درجهتی روان اند که خود شان نیز عاقبت کار را نمی توانند حدس بزنند. غنی دهان بوجی خزانه ملی را باز کرده و در تبلیغات غیرقانونی انتخاباتی، به حدی خاک باد راه انداخته است که ظاهراْ به اضافه نامزدان ریاست جمهوری، صدای سفیر امریکا هم بلند شده است. در صداقت اعتراض سفیر امریکا شک وجود دارد. منتظر باشیم که این داستان کج و معوج به یک جایی برسد تا معلوم شود که بین غنی و امریکا سازشی از قبل وجود نداشته است. برفرض، چنین تبانی خسارت بار طراحی از قبل نباشد، می توان گفت که کله غنی و شرکاء به سنگی خواهد خورد که به سنگ خوردن همانا و نقش زمین شدن استخوان شکن همانا.