-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه

طالبان دردوحه: حکومت کابل در فساد اول نمره شده است


تازه ترین اطلاع از کنفرانس دوحه که هم اکنون جریان دارد.بر بنیاد اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان همین اکنون در تالار گفت و گو بین رهبران طالبان و هیأت چند ده نفری سفر کرده از کابل به دوبی فضای عجیب و غریبی ایجاد شده است.

شاخص مهم در گفتار نماینده گان طالبان این است که پس از امضای رسمی یک پیمان بین طالبان و امریکا، گروه طالبان از همین اکنون از ختم محتوم حکومت کابل کاملاً مطمئن به نظر می رسند.

خبر می افزاید که در هفت دور گفت وگو ها هیأت امریکا، رابطه بین طالبان و امریکا به گونه ای دراماتیک و بی پیشینه نزدیک شده است.
علاوه برین، در دور دوم کنفرانس دوحه، لحن نماینده گان طالبان در برابر حکومت کابل خیلی تند شده و کارکرد های حکومت غنی را به شدت مورد حمله قرار می دهند. نیم ساعت قبل یک نماینده طالبان به حضار گفت که ما در حکومت حضور نداریم، اما شما می بینید که این حکومت در فساد، رشوه، قانون شکنی و بی عدالتی «نمره اول گرفته است». آیا این حالت تاسف بار هم کار ما است؟»