-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

خبرقاپ های رویترز کمی باید متوجه باشند

خبرگزاری رویترز شکار سوژه های زود رس را از دهان شماری از افراد حاشیه ای اشرار طالب می قاپد و می نویسد که طالبان « به جنگ علیه دولت افغانستان و گرفتن قدرت با زور ادامه خواهد داد». همه به این توهم افتاده اند که افغانستان سرزمین بی صاحب است وحالا زمان انجام دادن هر کاری فرارسیده است. گور های دسته جمعی طالبان در دشت لیلی و پهندشت شمالی هنوز قابل رؤیت اند. بازهم همه چیز های دیده و شنیده نشده در انتظار شان خواهد بود.
یک زمانی گلبدین هم در صحبت با شادروان احمد شاه مسعود پیوسته کله شخی می کرد که ما کابل را با حمله «فتح» می کنیم.