-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

کاخ دارالامان؛ پای دکترغنی از وارخطایی به سیم مایک پیچید!


ورود چریکی ارگی ها در نیمه شب به کاخ دارالامان
محشر تبلیغاتی انتخاباتی به راه انداخته اند. اما کاروان ارگ نیمه شب گذشته به شکل چریکی و غلچکی، از دریای خون قربانیان هوتل «شهردوبی» گذشت و به قصر دارالامان رسید. همراهان و گارد ها به شمول شخص دکترغنی به حدی دستپاچه بودند که دکترغنی بعد از بیانیۀ سریع و گذرا وقتی پائین شد که برود، پایش به سیم های مایک های تلویزیون ملی گیر کرد!
واقعیت این است که ارگی ها نمایش تبلیغاتی کلانی را در کاخ دارالامان در نظر گرفته بودند، اما با شکست مواجه شد.

غنی حرف های پراکنده وبی ربطی به حضار دست چین شده گفت و گلیم سرخ را دو باره جمع کرده رفتند. تبلیغات بسیار پرهزینه از بودجه ضعیف ملی برای راه اندازی هلهله دروغین استقلال و ... از همان روز اول با چالش های سختی از سوی مردم مواجه شده بود. غنی ها، شعور و فهم مردم را به هیچ گرفته بودند. غنی مثل دزدان نا بلد، با سخنانی چرت و پرت و متناقض و اغلب کودکانه، درحالی که لبخندی شیطنت بار بر لب می داشت، فرافکنی می کرد و گمان داشت که مردم به جز یک جعبه کارتن چیز دیگری نیستند که می توان هرچه را در آن «تخته» کرد.