-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲, شنبه

انجنیر نبیل نماد بقای افغانستان است

انجنیر رحمت الله نبیل در واپسین هفته های نزدیک شدن خطر ملی، موازی با اوج گیری فضاحت سیاسی در افغانستان، نامه یی عنوانی دکترعبدالله نوشته است. شگرد نامه نگاری که نبیل در پیش گرفته یکی از بهترین تاکتیک های سازنده و مثبت در رقابت های انتخاباتی است.

اما در کمال ایقان می توانم گفت که این نامه هیچ فایده یی به بار نمی آورد و عبدالله را یک سر مو تغییر مثبت نخواهد داد. عبدالله یک شبه این طوری نشده است. او در آخرین ماه های زنده گی شادروان احمد شاه مسعود در جریان سفر ها به امریکا، از سوی میزبان ها اجازه یافته بود تا کرکتر خود را در آینده همین طوری شکل بدهد.
نامه نگاری های نبیل، در ذات خود مدارک تاریخی اند؛ ولی در دم نقد، فقط باعث ارتقای وجاهت نویسنده در افکار عامه می گردد. نبیل اگر از هفت خوان رستم که به وسیله سیاست ورزان نیابتی ایجاد شده، رد شود، یگانه فردی است که بسیج ملی را برای نجات افغانستان رهبری کرده می تواند. اگر من به جای انجنیر نبیل باشم، با به کار اندازی عالمی از مدارک و مکاتیب و اطلاعات، ابتداء یک کتابی تحریر می کنم که دنیا را تکان بدهد. امیدوارم چنین کند. انجنیرصاحب اگر بخواهد من او را یاری می رسانم.