-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

احتمال تصادم بین مردم و حکومت محلی در کلکان


جلسه منعقده در خانه یاسین ضیاء در باره عکس العمل مردم در رابطه به حفاری چاه های عمیقپسس از نشر خبر حفر چاهای عمیق در ولسوالی کلکان از طریق گزارشنامه افغانستان، اطلاع رسیده است که مردم این ولسوالی تصمیم دارند پس از نماز جمعه از همه قریه ها جمع شده و کار چاهای عمیق را متوقف کنند.

درگزارش آمده است که والی کابل، ولسوال کلکان، ئریس شورای ولسوالی و حاجی داوود کلکانی و یاسین ضیاء شب و روز به افراد مختلف زنگ میزنند و بعضی ها را حضوری ملاقات می کنند تا مردم کلکان را از تصمیم شان برگردانند.  
در گزارش تصریح شده است که افراد حکومتی قبلاً معامله هایی پنهانی با حاکمیت کابل انجام داده و همه آنان در بدل این کار  از دولت زمین گرفتند و بزرگان شورای کوهدامن را نیز درین پروژه شریک ساخته اند.
در جلسه شب گذشته در خانه یاسین ضیاء فیصله شده است که در صورت افزایش مخالفت مردم کلکان بر ضد پلان حفاری بی رویۀ چاه های عمیق، این پروژه عجالتاً در قریه دانشمند ولسوالی شکردره منتقل شده و کار حفاری با شدت تمام در شکردره ادامه یابد. از واکنش مردم شکردره تا کنون درین باره اطلاع واصل نشده است.