-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

این طور معلوم می شود که امریکا یک جنگ داخلی به راه می اندازد و بعد از فراغت از امور انتخاباتی دو باره به خلاص گیری می آید. ولی در جنگ داخلی، قدرت های داخلی و منطقه ای قوی و تنومند می شوند و امریکا راهی جز مدارا و خروج نخواهد داشت. اردوی ملی نیروی اصلی مبارزه با تروریزم طالب است. شرط کار این نیست که امریکا مخارج اردوی ملی را قطع کند. اردوی ملی یک تشکیلات ضربتی آماده و منظم است و بسیار به سرعت به وسیله ایران و هند تجهیز و اکمال شده می تواند.