-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۸, جمعه

دکترغنی، کرزی و حنیف اتمر، دیوار نازک مانع بودند که طالبان را از ضد طالبان جدا می کرد. اکنون شدت فشار و بی موازنه گی از دو جهت یعنی از جهت منطقه ای و هم از جهت داخلی افزایش یافته است و دیگر آن دیوار چرمی نازک نمی تواند از تصادم جلوگیری کند. حکمت فروپاشی تیم صلح و اعتدال به رهبری اتمر درهمین نکته مضمر است. جزایر قدرت ( طالبان، ضد طالب، و دولت درنقش کاک نازک) اکنون در موقعیت گذشته قرار ندارند. طالب با قدرت خیز های بلندی به پیش برداشته و نیروهای ضد طالبان از ترس انهدام قطعی، درصدد آماده گی برای جنگ و مقابله اند. به این ترتیب، نقش اتمر، عطا و قانونی و محقق عوض شده است. حذف تیم صلح و اعتدال کمر تیم غاصب به رهبری غنی را یا محکم تر می کند با بر بی ثباتی دامن می زند. دلیلش این است که دولت با تهدید طالب مواجه است و از سوی دیگر، حرف حساب جبهه ضد طالب هنوز معلوم نیست. در سطح انتخابات، هیچ رقیبی با وزنه در برابر دکترغنی وجود ندارد.