-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۲, شنبه

رشوه و باج خواهی جنون آمیز تیم کمپاین دکترغنی

مافیای کمپاین تحت نام بررسی و با سوء استفاده از قوه دولت به جان مردم افتاده اند.از کابل خبرمی رسد که مافیای تبلیغاتچی های تیم دولتی فساد و باج گیری فراگیر از مردم وصاحبان کاروبار درجریان است. این درحالی است که به دستور دکترغنی سر خزانۀ بیت المال باز شده است.

معلوم نیست که نجیب آزاد مسوول کمپاین از چور حشری اعضای دسته تبلیغات خبر دارد و یا خیر؟ پول گیری و رشوت از مردم از سوی دسته های تحت سرپرستی استانکزی مسوول ولایتی، احمد مسوول مالی و ننگیالی یوسفزی به بهانه «بررسی» ازبه سرحد جنون رسیده است.
 شکایت مردم درحال افزایش است اما وقتی پول ندهند به عناوین مختلف دفاتر شان بسته و از امکانات کار محروم می شوند.