-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳, یکشنبه

بانک رأی به جنرال دوستم و عبدالله چه به درد می خورد؟

هواداران جنرال دوستم لازم نیست بعد ازین از «بانک رأی» سخن بگویند. اول به این سوال جواب بدهند که تا کنون این بانک رأی چه به درد شان خورده است؟ بانک را به پای هر کس و ناکس می اندازند. بانک شان را می گیرد و خود شان را رخصت می کند. آن ها اول یاد بگیرند که برای بقا و صیانت ملی، بانک را چطور استعمال کنند! 
گذشته ازین، من از «ملت» گفتن و « آرای پاک ملت» از زبان دکتر عبدالله نفس تنگ می شوم. ملت از نظر وی یک وظیفه دارد: به به گفتن به شکلیات شخص خودش و دیگر هیچ!
چطور هیچ؟ یعنی که دیگر مزاحمش نشوند!
کسی نیست به این کلوخ بی آتش بگوید که «ملت» در حساس ترین اوضاع سال 2014 با تمام هستی و قدرت خود در پشتت ایستاد شد؛ مگر تو به «ملت» چی کرده ای که حالا هم «ملت!!» گفته روان هستی؟ من فکر می کنم که اصلاً «ملت» در انتخاب خود مشکل دارد و از نظر فهم و دریافت ذهنی، مثل گدی پران آزاد شده است. ورنه، اگر ملتی به مفهوم واقعی کلمه در صحنه باشد، کسی رأی خود را به صندوق عبدالله نمی اندازد.