-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۰, یکشنبه

ازبکستان تاب تحمل جنگ انتقالی از افغانستان را ندارد


عامل طالبان، در کوتاه مدت باعث تأخیر در خیزش امواج هویتی و تاریخی در سمرقند و بخارا خواهد شد. اما سیاست ازبکستان سرپوش ابدی برای چنین آتفشانی نیست.
روسیه و پاکستان طالبان را بر مسند کابل مستقر می سازند. برخلاف پاکستان که قضیه را از دید راهبردی ارزیابی می کند، نگاه روسیه به این مساله موسمی است.اما آیا واقعاْ امریکا فراتر از ملحوظات گذرای انتخاباتی، با طالبان دست اتحاد داده است؟
ممکن است اما بیشتر نا ممکن است.
مراسم چپن پوشانی به ملابرادر در سمرقند، یعنی این که دولت جایگزین درکابل از سوی برخی قدرت ها به شمول ازبکستان تعیین شده است. آن ها ظاهراْ به این نتیجه رسیده اند که طالبان یعنی مردم افغانستان؟!
 ازبکستان قمار بی رویه یی زده است. شاه نشانی در کابل، از سطح و سویه ازبکستان بسیار بالاست. قدرت های امپراتوری یا امپراتوران به اصطلاح « باروتی» درین امر درهم شکسته شده اند. داورندار ازبکستان در تیر رس افغانستان است. هرگاه چرخه حوادث به عقب برود، ازبکستان در برابر امواج جنگ انتقالی و مسری افغانستان تا چه اندازه مصوونیت خواهد داشت؟

ازبکستان از یاغیگری هویتی و تاریخی جان به سلامت خواهد برد؟

امروز بخش اعظم سرزمین ازبکستان ( سمرقند و بخارا) از نظر تاریخی و هویتی به هیولاهای یخزده یی می ماند که با گرم شدن فصول تنش و درگیری از خواب بر می خیزد. طالبان کدام کمکی راهبردی برای جلوگیری از شکافته شدن بدنه ازبکستان در آینده نخواهند توانست. اگر توازن در سطح منطقه باردیگر برهم بخورد، ازبکستان محل دعوای اصلی است. اجندای طالب، آزادی مراکز مقدسه اسلامی از جمله بخار است.
عامل طالبان، در کوتاه مدت باعث تأخیر در خیزش امواج هویتی و تاریخی در سمرقند و بخارا خواهد شد. اما سیاست ازبکستان سرپوش ابدی برای چنین آتفشانی نیست. تنظیم های جهادی و طالبان اتفاقاً درهمین زمینه از برخی جهات مشابهت هایی با هم دارند. گذشته ازین، رژیم ازبکستان از بقایای فرسوده تولیتاریزم عصر جنگ سرد است و بنیان های اجتماعی و ساختاری آن تشنه دگرگونی اند. رهبران تاشکنت از ترس حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان، طالبان را سپر گرفته اند. آینده نشان خواهد داد که طالبان درموقعیت اپوزیسیون مسلح خیلی قوی و موثر می باشند اما وقتی درکابل متمرکز شده و ساحه عملیاتی شان از کویته فراتر می رود؛ برای نجات نظام ازبکستان قادر از دست شان ساخته نیست.