-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱, جمعه

هيتلر هم برنامه داشت!

يكي از مواردي را كه غني همواره به رخ رقباي سياسي خود مي كشد، "برنامه داشتن" است. ديشب گفت من برنامه دارم، ساير سياسيون افغانستان ندارند. در انتخابات گذشته هم مي گفت: من برنامه دارم، رقبايم شبنامه.

اما آنچه را كه غني فراموش مي كند اين است كه براي يك سياستمدار نفس برنامه داشتن فضيلت نيست، فضيلت اين است كه برنامه اخلاقي و انساني داشته باشد؛ برنامه اي كه معطوف به تامين عدالت و برابري و توسعه و رفاه باشد.
اگر نفس برنامه داشتن يك فضيلت مي بود، بايد هيتلر را فضيلتمدارترين دولتمرد دنياي مدرن مي شناختند. زيرا او كلان ترين و جامع ترين برنامه را داشت و اتفاقا خيلي به صورت سيستماتيك و متدولوژيك تطبيق هم مي كرد. برنامه اي كه "راه حل نهايي" نام گرفته بود. برنامه اي براي قلع و قمع يهوديان، ايجاد كوره هاي آدم سوزي، برپايي آشويتس و اردوگاه هاي كار اجباري.

نفس برنامه داشتن، كافي نيست. غني اگر مي خواهد بگويد كه من يك سر و گردن از رقباي خود بالاتر و ممتازتر هستم، بايد ثابت كند كه برنامه انساني، غيرتباري و معطوف به توسعه و آزادي دارد، و "هيچ افغاني را از افغان ديگر برتر نمي داند"، تركيب قومي را در ارگ رياست جمهوري رعايت كرده، مخكشيزم را راه نينداخته، و موارد ديگر. چيزي كه متاسفانه تا هنوز خلافش ثابت شده است.
عبدالشهيد ثاقب