-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

تیراندازی پلیس بر مقاومت گران کلکان


مردم به رهبری قوماندان رشید و اجمل دانش، پروژه حفاری چاه های بزرگ در کلکان را متوقف کردند. بر بنای اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، اهالی کلکانی به رهبری قوماندان رشید کلکانی و اجمل دانش از مشاوران ریاست اجرائیه کار حفاری چاه های زیر زمینی در آن جا را متوقف ساخته اند. بر اساس پلان یک حلقه خاص در دولت، قرار است آب شهرستان کلکان به ده سبز کابل منتقل شود.
خبر مشعر است که مردم از قریه جات چهارتوت، زمه و آقای سرای بعد از ادای نماز جمعه مانع ادامه چاه کنی در منطقه شده اما بالاثر تیراندازی پلیس شماری از معترضان زخمی شده اند. در واکنش سه شدت عمل پلیس محلی که به تحریک داوود کلکانی ویاسین ضیاء صورت گرفت، فرماندهان محلی از رشید کلکانی را بر آن داشته است تا برای مقابله با تعدی های احتمالی به بسیج مردم اقدام کنند. 

داوود کلکانی و یاسین ضیاء به عنوان مجریان طرح حفاری به شمار زیادی از مردم پیشاپیش اخطار داده بودند که خود را به محل نزدیک نکنند اما شماری از جوانان بر توقف حفاری تصمیم خود را عملی کردند.

درهمین حال مردم میخواستند بخاطر یادبود از قهرمان واقعی جنگ های استقلال طالبانه علیه انگلیس ها و سردار های غلام انگلیس به تپه شهرارا رفته و برای شهیدامیر حبیب الله و یارانش دعای خیر نمایند و یاد و خاطره آنها را زنده نگهدارند اما به دستور ارگ  یاسین ضیا و داوود کلکانی مانع برگزاری این اجتماع شده و قومندان های پول دوست و معامله گر را  ترساندند. 
 اما یاسین ضیاء چی کسی است؟
پدر کلان یاسین ضیا اصالتا از کلال  های لغمان بود که در بی بی مهرو و شکردره تنور سازی میکرد؛ وی  از قریه سرخ بلندی زن گرفته بود که یاسین ضیا از اولادۀ همین پدر کلان و مادر شکردره یی است . وی اکنون مهار قوماندان های پول پرست شمالی را در دست دارد.