-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳, یکشنبه

ترجمه پیمان دوحه به فارسی

ترجمه بالمعانی توئیت آخری دکتر خلیلزاد چنین است: ما با گرگ ها جور آمدیم و بند وبست ما نهایی گرفته. گذاره گرگ ها با گوسفندان به امور داخلی چراگاه  و بیشه مربوط می شود. ما از گرگ ها تعهد گرفتیم؛ چه شب و چه روز، طرف ما و رفقای ما دهان نیاندازد و قوله نکشد. بحث بین الجنگل بین گرگ ها و گوسفندان کار خود شان است!