-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۹, شنبه

چشم دوم تاریخ در کابل انتشار یافت


این کتاب در ۲۲ فصل و ۵۹۰ برگ چاپ شده است. 

نقطه گسل تاریخ افغانستان، وقایع عصر امانی است. دروغ های بسیار خشن درهمین دوره زاده شده و در صد سال در ذهنیت مردم واکسینه و نهادینه شده است.

من سعی کرده ام حتی الامکان مسایل پنهان و ربوده شده در تاریخ افغانستان را درین کتاب دستیاب و بی طرفانه فاش کنم. می توانم بگویم بخشی از وقایع تاریخ نجات یافته است. تمرکز من بر روایت ثقه و مکاتیب معتبر بود.
از شروع کار، نسبت به خوانش مستند و مکتوب وقایع سخت گیری پیشه کردم و در جریان تحریر سراسر متن بیش از یک هزار یک صد و سی و پنج بار به منابع مکتوب سری زدم و استفاده کردم.
 در شرح دوره امیرحبیب الله خان کلکانی، تقریباً همه اعم از منسوبان، سمپات ها و مدارک دوره امانی، حقایق را کشته اند؛ از آغاز حمله ده های هزار ملیشیا ها از خاک هند برای فتح کابل به رهبری نادر خان نیز تمامی روایات آلوده با یک سویه نگری و جعل و مخفی کاری است.
 نتیجه این شده است که ذهنیت سمی، شکل عمومی به خود بگیرد و تازه در سالیان اخیر است که به حکم زمان و زمینه، رد گیری و تبیین مسایل مسیر دیگری به خود گرفته است.
چیزی که من در جریان مطالعات و نگارش کتاب حاضر به آن دست یافتم، جزئیات بیشتر در رابطه به عوامل ظهور جنبش کوهدامن و جنگ تاریخی و مقاومت بسیار عجیب حکومت امیرحبیب الله در موقعیت تنگنای محاصره در چهار جبهۀ نبرد است؛ جنگی که برای تکانه بخشیدن بر ذهنیت متحجر سنتی در باب قدرت تعیین کننده بود؛ هرچند پنجاه سال خاموشی در راه بود؛ اما هیاهوی همان توفان اجتماعی سرانجام نیم قرن بعد خودش را در جلوه های خشن دیگری نشان داد... مابقی ماجرا در متن کتاب است...

با حرمت به همه خواننده گان- رزاق مأمون