-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

جنگ احسان الله بیات و امین رامین بر سر دکترغنی


از نخستین فوائد معامله گری غنی با سرمایه داران، کمپاین برای غنی درشرکت افغان بی سیم انشعاب آورد.
اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که براثر اختلاف شدید بین امین رامین با  شریک خویش احسان الله بیات  رئیس شرکت افغان بیسیم و شبکه رادیوتلویزیون آریانا  بنابراختلاف شدید  توسط بیات از سمت ریاست افغان بیسیم سبکدوش شده است.

موضوع اختلاف این دوتن  بر میگردد به میلیون ها دالر پول تکس این شرکت  که اشرف غنی  آن را به بیات بخشیده بود تا بیات  در کمپاین با اشرف غنی  همکاری نماید.
روی همین ملحوظ  چند تن از کارمندان تلویزیون آریانا را  در ارگ و اداره امور به کارهای مهم گماشتند که لطیف محمود و مصطفی فیضی نمونه بارز آن است.

امین رامین که گرایش های ضد تمامیت خواهی غنی دارد و طاهر گردون  از ستمی های مشهور بغلان  مشاور او است؛ با این کار بیات مخالف بود و نمی خواست با کدام تیم خاص همکاری مالی و تبلیغاتی نمآیند.

روی همین موضوع  شب قبل  اختلافات باعث جنگ و یخن پاره شدن میان این دو تن گردید که در روز جمعه  بیات به عزل رامین تصمیم گرفت.