-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۷, پنجشنبه

به حواله اردو پوینت، یک هیات بلند رتبه طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر امروز وارد تاشکنت شده است. طالبان گلیم قضیه را ختم شده فکر کرده اند و حالا ظاهراْ در سطح اقناع منطقه تپ و تلاش دارند.