-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

تاریخ به یاد داشته باش: اشپلاق چور از سوی محترم اشرف غنی

هزینه ده ملیونی برای مصالح دیگ و مواد شوینده در جرگه مشورتی صلحیافته های کلید گروپ نشان می دهد که لویه جرگه مشورتی صلح که بتاریخ ۹ ثور سال جاری برگزار شد نزدیک به ۲۵۰ ملیون افغانی  هزینه برداشته است و دست آورد آن فقط ارایه پاسخ به چهار سوال مطرح شده حکومت از جانب ۳ هزار ۳۱۵ نماینده مردم بوده است.

این یافته ها نشان می دهد که برای جرگه چهار روزه مشورتی صلح از دوازدهم حمل الی ۱۵ ثور آماده گی گرفته شده و در این مدت مصارف سه وعده غذای بیش از ۲۱۰  هزار تن به بیش از ۵۸ میلون افغانی رسیده است.

بر بنیاد این یافته ها تنها برای مصالح جات دیگ در این جرگه نزدیک به ۵٫۵ ملیون افغانی مصرف شده است.

از سوی هم این یافته ها نشان می دهد که اسناد مصارف بودجه لویه جرگه مشورتی صلح نیز تا کنون که سه ماه از آن می گذرد به دسترس وزارت مالیه قرار نگرفته است.

از جانب دیگر این یافته ها نشان می دهد که برای فراهم آوری تسهیلات جرگه مشورتی صلح ۳۴ قرارداد به شکل چهارچوبی با ۲۴ شرکت عقد شده است.

با این همه پیش از این هزینه های هنگفت دیگر نیز با دست آورد های غیر ملموس برای آوردن صلح در کشور به مصرف رسیده است.

بربنیاد اسناد که به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است، شورای عالی صلح با داشتن ۷۷ الی ۱۰۰ تن کارمند ظرف ۹ ماه (از اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی تا جون امسال) ۴٫۶ ملیون دالر معادل نزدیک به ۳٫۵ میلیارد افغانی را به مصرف رسانیده است.

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که تنها ظرف یک سال اخیر به شمول لویه جرگه مشورتی صلح نزدیک به ۴ ملیارد افغانی صرف برنامه ها و مصارف شورای عالی صلح شده است؛ اما با آنهم اوضاع امنیتی در بدترین وضع خود قرار دارد.

مصارف لویه جرگه مشورتی صلح
معلومات کلید گروپ بر اساس اسناد که از سوی واحد عملیاتی ارگ به دسترس قرار گرفته نشان می دهد که در لویه جرگه مشورتی صلح نزدیک به ۲۵۰ ملیون افغانی مصرف شده و تنها مصارف خوراکی آن بیش از ۵۸ ملیون افغانی هزینه برداشته است.

بر اساس اسناد مذکور مشمول مصارف غذای این جرگه، ۹ ملیون افغانی دو قلم گوشت و مصالح دیگ آن نزدیک به ۵٫۵ ملیون افغانی هزینه برداشته است.

بر اساس اسناد ارایه شده در این جرگه تنها بیش از ۶۵۰ بالون گاز مایع ۴۰ کیلویی به ارزش نزدیک به ۱٫۵ ملیون افغانی به منظور پخت و پز  مصرف شده و بیش از یک صد هزار قرص نان خشک به ارزش بیش از یک ملیون افغانی در این جرگه خریداری و به مصرف رسیده است.

از سوی هم این اسناد نشان می دهد که در جریان برگزاری این جرگه تنها ۶۰ قلم مواد تنظیفی (شوینده ها) به ارزش بیش از ۵ ملیون افغانی خریداری و مصرف شده است.

بر اساس معلومات کلید گروپ به رویت اسناد مذکور، مصارف ترانسپورت و سفر خرچ اعضای جرگه (نمایندگان مردم) به هزینه نزدیک به ۷۲ ملیون افغانی، غذا بیش از ۵۸ ملیون، مصارف بود وباش مهمانان بیرون از محوطه خیمه لویه جرگه  به هزینه بیش از ۴۳ ملیون افغانی ، معاش ۱۷۲ تن از کارمندان موقت  نزدیک به ۵ ملیون افغانی و مصارف متفرقه به شمول خدمات تکنالوژی و فرهنگی نزدیک به ۶۷ ملیون افغانی هزینه برداشته است.