-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۴, دوشنبه

شبکه فساد وحشتناک در وزارت خارجه


مافیای دزدی و غارت سرچشمه های عواید ملی را تصرف کرده اند. یک دپلومات چرسی در مشهد، یکی از نشانه های عدالت عمری اشرف غنی است.
گزارش واصله حاکی است که رفت و آمد های خاص مدیر یوسف اعتبار هنوز هم به مشهد- هرسه ماه بعد یک بار- و استفاده از تمامی امکانات قنسولگری افغانستان در مشهد به برنامه منظم تبدیل شده است. یکی از نشانه های عدالت عمری اشرف غنی این است که عبیراعتبار پسر یوسف خان مشهور به دزدی های بزرگ در قنسولگری، برای دومین بار دربخش رودپاس جنرال قنسولگری افغانستان درمشهد نصب شده است. 

درعکس سمت چپ، یک نقل از رودپاس در کنسولگری مشهد را می بینید که به امضای دپلومات چرسی صادر شده و پولش را در جیب زده است. 

درخبرآمده است که عبیر اعتبار یک دپلومات بی سواد و چرسی است که به سلسله واسطه بازی های فساد سالاران مجدداً بخش ردپاس قنسولگری را قبضه کرده است. وی به تهران مقرر شده بود که با نرادی و بهره جویی از شبکه فساد و تعامل با ضیاء اکرمی دو باره به مشهد انتصاب شده است. اکنون به دلیل پیکارهای انتخاباتی درکابل، سرقنسول مفقود الاثر است و میدان برای عبیر شغالی شده است. 

بسیاری کارمندان وزارت خارجه سال ها خدمت می کنند اما به خدمت خارجه اعزام نمی شوند. عبیرخان دو بار و آن هم در مشهد انتصاب شده است. بخش رودپاس قنسولگری منبع اصلی فساد مالی و دزدی آشکار به شمار می رود و عبیر از هر کدام از سندهای رودپاس که محصولش 450 دالر هست ، 400 دالر را خودش می زند و 50 دالر را به کمیشن کار می دهد. عبیر تعداد زیادی از رودپاس ها را به سیستم داخل نکرده و پولش را نقد می گیرد و این داستان بی خلل ادامه دارد. 

آیا در وزارت خارجه نظارت و توازنی وجود دارد؟ مجموع گزارش ها می رسانند که قطعاً نظارت و تطبیق مقرره ها وجود ندارد.