-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳, یکشنبه

احضار دکترغنی به ریاض برای آخرین مشوره و هشدار

در آستانه اعلام رسمی توافق نامه بین امریکا و طالبان، دکترغنی برای آخرین دور مشوره های اخطار آمیز به ریاض احضار شده است. از آخرین مصاحبه دکترغنی این طور پیدا بود که احتمالاْ در برابر فیصله یی که در قطر صورت گرفته، ایستاده گی خواهد کرد. با این حال توافق امریکا- طالبان ظاهراْ تابع یک « مرحله انتقالی» است و امکان آن وجود دارد تا غنی را قانع کنند که از انتخابات صرف نظر کرده و برای ۱۴ ماه یا بیشتر از آن در حکومت باقی بماند.
دکترغنی طرف اصلی در برابر طالبان نیست و نیروهای سیاسی و مدافعان مدنیت و حقوق شهروندی هنوز در حاشیه نگهداشته شده اند. شاخص تعیین کننده درین ماجرا آن است که دیده شود روسیه، هند و ایران آیا در مراسم امضای توافق رسمی بین طالب و امریکا به حیث بیمه کننده گان منطقه یی اشتراک می کنند و یا خیر؟ هرگاه ( به ویژه) هند و ایران درین تعامل حضور نداشته باشند، طالب با همه سازو سامانه داخلی و منطقه یی اش دم خوش نخواهد زد. پاکستان و عربستان همواره حامی طالبان بوده اند. اما راهی که امریکا در پیش گرفته در ضدیت با جنگی است که تا کنون در افغانستان انجام است. نواختن دهل سرچپه، به خاطر حفظ صرفاْ پایگاه ها در افغانستان با کمترین هزینه است و بدین ترتیب افغانستان را به کام گرگان رها می کند.
در تقدیر این پلان چیزی بیشتر از یک شکست نوشته شده است. رها کردن افغانستان در جنگل افراطیت و حاکمیت تک روشی به نفع هیچ کس نیست.