-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۷, پنجشنبه

طالب در کابل دفن خواهد شد

به نظر می رسد که قرار نیست که طالبان در مرکز قدرت ( کابل) برای خود آینده سیاسی درست کنند؛ بلکه گورستان آینده طالبان در کابل تعیین شده است. 
نا ممکن است که مردم تسلیم یک گروه تروریستی شود. هیچ اهمیت ندارد که طالب به چه قومی ربط دارد. روحیه عمومی مخالفت ونفرت در برابر طالبان بسیار قوی است. 
از شش ماه به این سو، خاموشی هندوستان در برابر تحویل دهی قدرت به طالبان از سوی امریکا، مایه تعجب شده بود. تازه روشن شد که پلان امریکا با هندی ها درین زمینه کوردینه شده بود. انتظاری وجود داشت که پروسه طالب نوازی در سطح منطقه از سوی هند اخلال خواهد شد. اکنون چنین انتظاری محقق شده است. نتیجه این گفتار ما این است که غلبه طالب و مستقر سازی آن ها در کابل از دایرۀ امکان به دور است. هند، حتی بالاتر از جبهه ضد طالبان در سطح داخلی نسبت به طالبان حساسیت دارد. این مساله فعلن در حد یک قیاس است که طالب برندۀ میدان شده است. تازه یک گوشه از پلان مشترک امریکا- هند بالا کشیده شده است.