-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

این دیوانه چه خواب دیده؟

شخصی ریشو با لنگی شمله کوتاه موسوم به سید اکبر آغا سال هاست که در مهمان خانه امنیت ملی سه وقت نان خود را می خورد. وی زمانی از صف طالبان گریخت و به دولت کابل پناه آورد که تحت تاثیر جریان هایی در شیخ نشین های عرب یک تنظیم مسلح تازه ای به نام جیش المسلمون را تشکیل داد. آی اس آی وی را به وسیله طالبان از صحنه به در راند. این آغا موازی با آمد آمد طالبان فضا را شغالی فکر کرده و اولین شلیک زبانی خود را از ناقص العقل بودن زنان شروع کرده است.