-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۷, پنجشنبه

جبهه ضد طالبان در مرداب شکست معنویت دست و پا می زند

طالبان از نقطه ضعف مخالفان خود آگاه اند. مخالفان، دم و دستگاه و مورال مقابله با طالب را سالیان پیش از دست داده اند. بانیان زوال اخلاقی و شکست های سیاسی در قدم اول سه نفر اند: فهیم قسیم، عبدالله و قانونی.

عامل عمده دیگر، اعتیاد سرحلقه ها به دزدی و غارت از هر منبعی که گیرشان آمد. مثلاً نوع دزدی های یفتلی و بسم الله محمدی و حتی کار به جایی کشید که قوماندان ناتو التماس آمیز به جنرال ها و مدعیان ایجاد «نظام» سفارش کرد که از دزدی و بی مبالاتی بیشتر دست گیرند؛ چون حالا به حد کافی ثروتمند شده اند. 
آفت اخلاقی و سیاسی نوعی بی استعدادی و نهیلیزم ملی و سیاسی را به وجود آورد. این ها حالا مثل لومپن پرولتاریا ها، به هیچ چیزی غیر از فروختن موقتی خود به هرکسی که باشد؛ به ارزش دیگری اعتقاد ندارند. مسعود از «شکست معنویت» بسیار هراس داشت. اکنون از چهره های این ها شکست معنویت را می بینیم. بهترین مثالش، ملاقربان و امرالله است. مغز و روان این ها پیشاپیش برای پذیرش دکتاتوری طالبی آماده شده است. به تک خدای زمینی تکیه می کنند.
از آموزه های تاریخ هیچی نمی دانند. مثلا داوود کلکانی همین حالا در تلویزیون طلوع گفته روان است که طالبان دیر یا زود در افغانستان حکومت خواهند کرد و ازین رو برای آن که بتوانند در آینده از مرد رای بگیرند، به کشتار و حملات خویش پایان دهند!
طالب به عنوان بدنۀ سرحدی اردوی پاکستان کاملاً لجام گسیخته گی پیشه کرده و این به خاطری است که از هیچ نیرویی ترس ندارد. درحال حاضر، توازن قوا برهم خورده و تا زمان تشکیل جبهه مقاومت این وضعیت ادامه خواهد داشت.