-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۶, چهارشنبه

امنیت ملی چطور خیز بلند برداشت؟

واحد های عملیاتی ریاست امنیت ملی در شرق کابل مراکز تولید واسکت انتحاری و بم ساعتی را منهدم کردند. پرسش این است که ظرف پنج سال یا بیشتر از آن چرا امنیت ملی قادر به کشف مراکز خرابکاری و اماکن نگهداری افراد انتحاری در چهار دروازه کابل نشده است؟
آیا بعد از تشدید جنگ شبکه های اطلاعاتی وابسته به قدرت های دوروپیش، راپور های نو وخاص در اختیار امنیت قرار داده شده است؟ گمان غالب همین است. بیشتر از گمان غالب می توان حدس زد که کشف و اطلاع رسانی از سوی هند و ایران است. هند، به هرحال با افغانستان پیمان راهبردی دارد.