-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه

دکترغنی، بودجه عملیات ضد طالب و داعش را قطع کرده!


بودجه اپراتفی اکنون بر ضد دوستم، عطا و فرماندهان ضد طالبان به کار افتاده است.بربنیاد اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، محمد معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی گفته است که به دستور دکترغنی، بودجه اپراتیفی که برای کشف و سرکوب شبکه های تروریستی طالبان و داعش اختصاص داده شده بود؛ قطع شده و هزینه اپراتیفی در جهت طراحی پلان های عملیاتی بالای جنرال دوستم و عطانور به کار افتاده است.

یکی از مدیران ریاست 90 امنیت ملی که مسوول ترتیب پلان های عملیاتی بالای مراکز طالبان بود، اطلاع داده است که معصوم استانکری هزینه عملیات علیه طالب و داعش را قطع کرده است. .
استانکزی به مدیر بخش هشدار داده است که در صورت سرپیچی از اوامر، با «جزای نظامی» رو به رو خواهد شد. به دنبال اخطار، مدیر بخش حذف موقعیت شده است. 
منبع اطلاع دهنده می افزاید که استانکزی درماه های اخیر با شورای کویته و شورای مشورتی طالبان به طور منظم در تماس قرار داشته و مستمر به آنان زیگنال می دهد که « پول از طریق ... برای شما روان شد» و « متوجه باشید که احتمال حمله بالای تان است» « حتی نقاط آسیب پذیر ولایت ها را برای آن ها کروکی می دهد».

هسته های اطلاعاتی امریکا در کابل از تحرکات استانکزی پیشاپیش مطلع بودند و بارها به دکترغنی گفته بودند که استانکزی «وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است». اکنون ریاست امنیت ملی کاملاً در مواجهه با طالبان و داعش نقش تماشاچی دارد.